Jesteś tutaj

Klauzula Informcyjna

Szanowni Państwo,
Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski  rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym przedstawiamy następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Obsługi Oświaty w  Proszowicach reprezentowanym przez Dyrektora Centrum Obsługi Oświaty, ul. 3  Maja  72, 32-100 Proszowice
  2. Centrum Obsługi Oświaty w Proszowicach gromadzi i przetwarza dane osobowe na  podstawie przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego w celu realizacji  zadań statusowych.
  3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Damian Król, kontakt pod  adresem e-mail: iodo@proszowice.pl lub telefonicznie 12 385-12-23
  4. Centrum Obsługi Oświaty co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym  odbiorcom, poza ustawowo uprawnionymi lub właściwym do rozpatrzenia  wnoszonych spraw.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po  tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych  osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie   do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do  przenoszenia danych.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym  jest Prezes  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji  obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz dobrowolnym w zakresie danych  kontaktowych, na potrzeby usprawnienia komunikacji między wnioskodawcą a  Centrum Obsługi Oświaty.