Jesteś tutaj

Zawiadomienie o wyborze oferty

Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice  do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 oraz dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Proszowicach, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Proszowicach, Szkoły Podstawowej w Klimontowie i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnikach w roku szkolnym 2019/2020

 

 

GMINA PROSZOWICE

CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY W PROSZOWICACH

ul. 3 Maja 72

32-100 Proszowice

 

Proszowice, 26.08.2019 r.

 

Zawiadomienie o wyborze

 

W imieniu Zamawiającego – Centrum Obsługi Oświaty w Proszowicach – na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz. 1986 z poźn. zm., zwanej dalej „ustawą”) zawiadamiam o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 oraz dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Proszowicach, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Proszowicach, Szkoły Podstawowej w Klimontowie i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnikach w roku szkolnym 2019/2020”

W części 1 wpłynęła jedna oferta złożona przez:

1.  Usługi Transportowe Marcin Ulman, 32-095 Iwanowice, Widoma 32a, Wartość oferty brutto: 113.832,00 część 1, Czas podstawienia pojazdu: 10 min., Warunki płatności: zgodnie z umową.

 

Podsumowanie oceny złożonych ofert:

Wykonawca Usługi Transportowe Marcin Ulman, 32-095 Iwanowice, Widoma 32a
Ocena w kryteriach oceny ofert, w tym:  
1. Cena 60
2. Czas podstawienia pojazdu zastępczczego 40

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Usługi Transportowe Marcin Ulman, 32-095 Iwanowice, Widoma 32a, w której zaoferowano wykonanie zamówienia za cenę 113.832,00. Oferta ta spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą ocenę w kryteriach oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

W części 2 wpłynęły dwie oferty złożone przez:

1.  Przewóz Osób Wiesław Turaliński, Jakubowice 10, 32-100 Proszowice, Wartość oferty brutto: 99.900,00 – część 2, Czas podstawienia pojazdu: 10 min., Warunki płatności: zgodnie z umową.

2. S., W., G. Przytuła, JOKER Sp.j., 32-130 Koszyce, ul. E. Łokietkówny 16, Wartość oferty brutto: 125.099,88 zł cześć 2, Czas podstawienia pojazdu: 10 min., Warunki płatności: zgodnie z umową.

 

Podsumowanie oceny złożonych ofert:

Wykonawca: Przewóz Osób Wiesław Turaliński, Jakubowice 10, 32-100 Proszowice S., W., G. Przytuła, JOKER Sp. j., 32-130 Koszyce, ul. E. Łokietkówny 16
Ocena w kryteriach oceny ofert, w tym:    
1. Cena 60 47,91
2. Czas podstawienia pojazdu zastępczego 40 40

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Przewóz Osób Wiesław Turaliński, Jakubowice 10, 32-100 Proszowice, w której zaoferowano wykonanie zamówienia za cenę 99.900,00. Oferta ta spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą ocenę w kryteriach oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Umowy zostaną zawarte nie wcześniej niż w dniu 02.09.2019 r. w siedzibie Zamawiającego. Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2) ustawy pzp, umowa może być zawarta przed upływem terminów określonych w ustawie od dnia przesłania w formie elektronicznej (e-mail) zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

(-) Marzena Migas

 

Zawiadomienie o wyborze oferty PDF