Jesteś tutaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice  do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

GMINA PROSZOWICE
CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY W PROSZOWICACH
ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice


Proszowice, 21.08.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu wybiera wykonawcę Nefro-Trans Sp. z o.o., ul. Złota 23, 25-015 Kielce, Wartość oferty brutto: 112.800,00.

Jako najkorzystniejsze wybrano ofertę powyżej.  Oferta ta spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą ocenę w kryteriach oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Umowa zostanie zawarte nie wcześniej niż w dniu 27.08.2020 r. w siedzibie Zamawiającego. Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2) ustawy pzp, przesłano w formie elektronicznej (e-mail) zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Odrzucono 1 ofertę.