Jesteś tutaj

Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 oraz zastępstwa za jeden autobus gminny

 

[31.08.2021] INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

[24.08.2021] INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

[24.08.2021] INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 oraz zastępstwa za jeden autobus gminny realizujący dowozy i odwozy uczniów do Szkoły Podstawowej w Klimontowie i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnikach, Szkoły Podstawowej w Kościelcu, Szkoły Podstawowej w Ostrowie w roku szkolnym 2021/2022


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY W PROSZOWICACH
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356740161
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 72
1.5.2.) Miejscowość: Proszowice
1.5.3.) Kod pocztowy: 32-100
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@kancelaria-zp.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zeaokzis.proszowice.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja


SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 oraz zastępstwa za jeden
autobus gminny
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f991505-f9d1-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00144141/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-10 14:00
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00014278/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.1 Dowóz dzieci niepełnosprawnych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy


SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://zeaokzis.proszowice.pl/node/69
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
http://zeaokzis.proszowice.pl/node/69
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z swz
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: http://zeaokzis.proszowice.pl/node/69
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski


SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 01/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Realizacja dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Proszowice do szkół i placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 oraz zastępstwa za jeden autobus gminny realizujący dowozy i odwozy uczniów do Szkoły Podstawowej w Klimontowie i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnikach, Szkoły Podstawowej w Kościelcu, Szkoły Podstawowej w Ostrowie w roku szkolnym 2021/2022
4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnianie osób niepełnosprawnych
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert: zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne


SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 919 z późn. zm.).
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj. pojazdami do przewozu osób.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada z ofertą:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy.
Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze, stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji.
1.1 W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, Wykonawca przedkłada z ofertą :
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy.
Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze Oferty, stanowiącej załącznik nr 4 do Specyfikacji.
2. NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.
2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00144141/01 z dnia 2021-08-10
2021-08-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
zamawiający żąda licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 919 z późn. zm.).
b) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda wykazu pojazdów – wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.


SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: zgodnie z projektem umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne


SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-19 13:30
8.2.) Miejsce składania ofert: platforma
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-19 14:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-17
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - wykaz tras

Załącznik nr 3-4 - oświadczenia

Załącznik nr 5 - wykaz pojazdów

Załącznik nr 6 - wzór oferty

Załącznik nr 7 - projekt umowy

SIWZ